„Сухата река” – защитена зона

„Сухата река” – защитена зона – Във връзка със стартирането на процеса по изготвяне на заповеди за обявяване на защитени зони по изграждане на екологична мрежа Натура 2000, днес в Силистра беше зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев.


Една от защитените зони, попадащи в пилотен проект за опазване на дивите птици, е „Сухата река” и се намира в землищата на селата Краново и Голеш, община Кайнарджа. Необходимостта от уточняване на информационните отношения между институциите, участващи в предстоящото реализиране на проекта, наложи свикването на работна среща в Областна администрация.

„Сухата река” - защитена зона

В нея участваха-директора на РИОСВ Русе,представители на Областна дирекция „Земеделие и гори”, Разплащателна Агенция, Държавните лесничейства, както и кметовете – на Община Кайнарджа -Любен Сивев, на Голеш – Февзи Ахмед и кметският наместник на Краново – Жеко Николов.

Чавдар Георгиев уведоми присъстващите, че на 12 септември ще излезе Заповед на министър Джевдет Чакъров, с която ще стартира процедурата по обявяване на защитените територии по изграждане на екологична мрежа Натура 2000.

„Сухата река” - защитена зона

В едномесечен срок тази заповед трябва да бъде обсъдена по населени места със собствениците на земите попадащи в зоната. Специалисти от РИОСВ, Разплащателната агенция, ОДЗГ, ДЛ ще ги запознават с ограничителните и компенсаторни механизми.

Направените възражения или предложения за промени и корекции, ще бъдат взети под внимание при издаването на окончателния вариант на Заповедта за обявяване на защитената зона.

Back to top